Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady dyplomowania

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady dyplomowania obowiązujące dla kierunków: biologia, neurobiologia, ecology and evolution, zarządzanie zasobami przyrody

Podstawa prawna

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich obowiązujący od dnia 1 października 2017 r.

Określenia zastosowane w procedurze:

 1. APD – Archiwum Prac Dyplomowych: www.apd.uj.edu.pl
 2. Sekretariat – sekretariat lub dziekanat ds. studenckich odpowiedzialny za obsługę administracyjną kierunku
 3. Rada Instytutu - Rada Instytutu, w którym wykonywana jest praca dyplomowa
 4. Jednostka prowadząca kierunek:
 • biologia - Instytut Botaniki, Instytut Nauk o Środowisku, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych,
 • ecology and evolution - Instytut Nauk o Środowisku,
 • neurobiologia - Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych,
 • zarządzanie zasobami przyrody - Instytut Nauk o Środowisku.

Wybór opiekuna

 1. Student składa deklarację wyboru opiekuna (promotora) pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) w semestrze zimowym do 15 października, odpowiednio na III roku studiów I stopnia i I roku studiów II stopnia.
 2. Opiekunem pracy licencjackiej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudniony co najmniej na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy w jednostce prowadzącej kierunek.
 3. Opiekunem pracy magisterskiej może być nauczyciel akademicki posiadający stopień doktora habilitowanego zatrudniony na Wydziale Biologii, a za zgodą Rady Wydziału także adiunkt lub starszy wykładowca, będący co najmniej 3 lata po doktoracie.
 4. W szczególnych sytuacjach Rada Wydziału, po wcześniejszej akceptacji prodziekana ds. studenckich może wyrazić zgodę na realizację pracy magisterskiej poza Wydziałem. W tym przypadku opiekunem może być pracownik posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.
 5. Na wniosek studenta prodziekan ds. studenckich może wyrazić zgodę na zmianę opiekuna pracy dyplomowej. W sytuacji określonej w pkt. 4 nowym opiekunem może być pracownik Wydziału BiNoZ spełniający warunki określone w pkt. 3.
 6. Liczbę studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcje opiekuna naukowego i zatrudnionego w Instytucie Botaniki, Instytucie Nauk o Środowisku i Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych określa właściwe Zarządzenie Dziekana Wydziału Biologii.

Praca dyplomowa

 1. Tematyka pracy magisterskiej musi być zgodna z zakładanymi efektami kształcenia na danym kierunku studiów i zaakceptowana przez Radę Instytutu do dnia 30 listopada na I roku studiów.
 2. Tytuł pracy dyplomowej oraz recenzenci są zatwierdzani przez Radę Instytutu do dnia 31 marca na ostatnim roku studiów.
 3. Recenzentem pracy dyplomowej może być pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i posiadający dorobek naukowy w dyscyplinie, której dotyczy praca.
 4. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową do ostatecznej akceptacji przez opiekuna pracy najpóźniej 16 września w ostatnim roku akademickim danego toku studiów.
 5. Tytuł pracy musi być zgodny z tytułem zatwierdzonym przez Radę Instytutu i wprowadzonym przez sekretariat do systemu APD.
 6. Warunkiem koniecznym do zaliczenia pracowni licencjackiej na studiach I stopnia oraz pracowni specjalizacyjnej na ostatnim semestrze studiów II stopnia jest złożenie wersji elektronicznej pracy dyplomowej w APD.
 7. Szczegóły procedury antyplagiatowej określa odrębny Regulamin przyjęty przez Radę Wydziału Biologii w dniu 24 maja 2016 r.

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:

 • spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów,
 • uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej,
 • uregulowanie swoich zobowiązań wobec bibliotek i Instytutu (zwrot książek, map, sprzętu, kart dostępu do pomieszczeń itp.),
 • przedłożenie ostatecznej wersji pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej w wersji elektronicznej w systemie APD najpóźniej do 30 września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów,
 • złożenie w sekretariacie przynajmniej 7 dni roboczych przed terminem egzaminu, jednak nie później niż 30 września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów:
 • raportu podpisanego przez opiekuna po pomyślnej weryfikacji w OSA,
 • oświadczenia dotyczącego praw autorskich pobranego z systemu APD;
 • 4 fotografii w wymiarze 4,5 x 6,5cm w podpisanej kopercie (w przypadku ubiegania się o odpisy dyplomu w j. obcym należy złożyć dodatkowe zdjęcia); - wniosku o wydanie odpisu dyplomu i/lub suplementu w języku obcym (opcjonalnie);
 • formularza Biura Karier UJ
 • danych o składzie komisji i terminie egzaminu dyplomowego;
 • podania o umieszczenie w suplemencie informacji o dodatkowych osiągnięciach wraz z potwierdzającymi je załącznikami oraz podpisaną płytę CD z opracowanym tekstem;
 • innych dokumentów wymaganych w sekretariacie np. zaświadczenia o zasadności wpisu realizowanej ścieżki specjalności do dyplomu podpisanego przez kierownika specjalności (studenci biologii).

2. Recenzje pracy dyplomowej, zgodne ze wzorem obowiązującym na danym kierunku, opiekun i recenzent powinien wgrać do systemu APD co najmniej 3 dni robocze przed terminem egzaminu.

3. Student ma możliwość zapoznania się z recenzjami w systemie APD.

4. Opłatę za wydanie dyplomu student dokonuje przed egzaminem na indywidualny numer konta podany w Umowie o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem stacjonarnych studiów wyższych w UJ.

Egzamin dyplomowy

 1. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi wyznaczony przez Radę Instytutu przewodniczący Komisji, opiekun pracy oraz recenzent.
 2. W przypadku pracy wykonanej poza Wydziałem, przewodniczący i recenzent są pracownikami zatrudnionymi na Wydziale Biologii.
 3. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia pracy dyplomowej (nie dotyczy przypadku powtarzania roku). Z uzasadnionych przyczyn dziekan może przedłużyć termin egzaminu o kolejny miesiąc.
 4. Egzamin ma formę ustną, obejmuje zagadnienia dotyczące wykonanej pracy dyplomowej oraz zakresu wiedzy objętej programem studiów.

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej.