Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesury

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesury

Obowiązujące przepisy

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1852/1
 2. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/249/1
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/882/1
 4. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1311/1
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1842/1
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1586/1

Wykaz dokumentów potrzebnych do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora

Każda sprawa o nadanie tytułu naukowego profesora rozpatrywana będzie indywidualnie, (bez jednolitych kryteriów), przez Radę Wydziału Biologii UJ, posiadającą uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk biologicznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora:

Dokumenty, składające się na wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami należy złożyć w dziekanacie Wydziału Biologii UJ w postaci papierowej oraz elektronicznej:

 1. Wniosek do kierownika jednostki organizacyjnej, tj. do dr hab. Małgorzaty Kruczek – Dziekana Wydziału Biologii UJ o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk biologicznych.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez kandydata stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom, wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego wydanej na podstawie art. 21a ustawy;
 3. Autoreferat w języku polskim i w języku angielskim przedstawiający:
 • osiągnięcia naukowe,
 • osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o:
  • zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których kandydat uczestniczył w charakterze promotora lub promotora pomocniczego,
  • otwartych przewodach doktorskich, w których kandydat jest promotorem,
  • sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych.
 1. działalność popularyzującą naukę.
 1. Ankieta oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo w art. 26 ust. 3 ustawy – po uzyskaniu stopnia doktora, sporządzoną wg. wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć kandydat uznaje za najważniejsze.
 2. Kilka prac kandydata uznanych przez niego za najważniejsze, w postaci publikacji naukowych, dokumentacji lub opisu opracowań technologicznych, konsultacyjnych bądź wynalazków.
 3. Kwestionariusz osobowy/Pismo z danymi osobowymi.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron