Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DSC

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

DSC - środki finansowe na działalność statutową polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DSC

Zasady przyznawania środków DS w 2017 r.

Regulamin przyznawania środków DS na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi

 

na podstawie: Ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzenia MNiSW z dnia 11 września 2015r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nim związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

§1

 1. Podziału środków dokonuje Wydziałowa Komisja ds. przyznawania środków  DS na Wydziale BiNoZ, zwana dalej Komisją.
 2. Komisja składa się z Dziekana, Prodziekanów, Dyrektorów Instytutów wchodzących w skład Wydziału BiNoZ, i po jednym z przedstawicieli doktorantów i młodych naukowców.
 3. Przy ustaleniu kwoty dotacji dla poszczególnych instytutów, uwzględnia się:
 • liczbę obronionych doktoratów i uzyskanych habilitacji (przez osoby do 35 roku życia) w danym instytucie w okresie 2 poprzednich lat;
 • liczbę doktorantów i młodych naukowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

przy użyciu wagi 0,5.

§2

 1. Konkurs organizowany jest raz w roku.
 2. Wnioski o przyznanie dotacji mogą składać: młodzi naukowcy* oraz doktoranci**,
 3. Wnioski mogą być składane indywidualnie lub zespołowo z zastrzeżeniem pkt. 2.
 4. Wnioskodawca w  danej edycji może być złożony tylko jeden wniosek.
 5. Wnioski można składać, jeżeli z ostatnio przyznanej na Wydziale BiNoZ dotacji z DS wydatkowano co najmniej 85% otrzymanej kwoty według stanu na dzień składania wniosku.
 6. W przypadku wniosków składanych przez doktorantów w pierwszej kolejności będą rozpatrywane te składane przez uczestników I – IV roku studiów doktoranckich.
 7. Komisja w drodze konkursu na podstawie kryteriów tworzy listy rankingowe i przyznaje środki finansowe wnioskodawcom.
 8. Kryteria przyznawania środków DS uwzględniające wartości naukowe, związek tematyki badań z tematem pracy doktorskiej lub habilitacyjnej, prawdopodobieństwo zrealizowania badań, uchwala Rada Wydziału BiNoZ.
 9. Osoby starające się o dotację składają wniosek (wzór w załączeniu) w macierzystym Instytucie Wydz. BiNoZ w terminie do 15 czerwca roku, w którym organizowany jest konkurs.
 10. Wnioskodawcy o wynikach konkursu informowani są w formie pisemnej.
 11. Od decyzji przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.
 12. Komisja po zakończeniu prac sporządza i podpisuje protokół.
 13. Beneficjenci DS do 30 marca roku następującego po roku składania wniosku składają sprawozdanie cząstkowe, a do 20 grudnia sprawozdanie końcowe.
 • Sprawozdanie cząstkowe należy złożyć do Dyrektora macierzystego  Instytutu;
 • sprawozdania końcowe należy złożyć w Dziekanacie po wcześniejszej jego akceptacji przez Dyrektora Instytutu i opiekuna naukowego/promotora  lub kierownika zakładu.
 1. Ostateczne rozliczenie finansowe dotacji następuje do 15 listopada roku następującego po roku składania wniosku.
 2. Jeżeli ostatni dzień w/w terminów przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
 3. Wydatkowanie przyznanych funduszy musi być zgodne z wnioskiem.
 4. Każda ewentualna zmiana wydatkowania środków wymaga akceptacji Dziekana Wydziału BiNoZ UJ po wcześniejszym zaopiniowaniu jej przez Dyrektora macierzystego Instytutu.
 5.  W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej od wnioskowanej  i wynikającego z tego tytułu braku możliwości realizacji badań Wnioskodawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dziekana Wydziału, który podejmuje decyzję rozstrzygającą w w/w kwestii.
 6. Wydatkowana winna być pełna przyznana kwota. W przypadku wykazania w sprawozdaniu końcowym wydatkowania niepełnej kwoty, różnicę kwoty przyznanej i wydatkowanej należy zwrócić na konto Wydziału.
 7. Niewykorzystane środki finansowe zostaną przyznane kolejnej osobie z listy rankingowej lub przydzielone osobie/osobom, które otrzymały finansowanie w niepełnej wnioskowanej kwocie.
 • Dyrektor Instytutu zgłasza na piśmie propozycje rozdysponowania niewykorzystanych środków z zastrzeżeniem pkt. 20;
 • ostateczną decyzję w/w sprawie podejmuje Dziekan Wydziału BiNoZ.
 1. Niedopełnienie obowiązków złożenia sprawozdań w wyznaczonych terminach lub brak jego akceptacji przez Dziekana, skutkuje koniecznością zwrotu części lub całości przyznanych środków oraz niedopuszczeniem wniosku danej osoby do konkursu w kolejnej edycji.
 2. O wysokości kwoty zwrotu decyduje Dziekan.
 3. Regulamin obowiązuje od edycji konkursu w 2017 r.

 

dr hab. Małgorzata Kruczek

Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ

 

*młody naukowiec tj. osoba, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat; 

**doktorant to uczestnik studiów doktoranckich bez względu na wiek.

Kryteria przyznawania środków DS w 2017 r.

Kryteria przyznawania środków DS na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich obowiązujące na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi od 2017 roku

Lista rankingowa opracowywana jest w oparciu o:

 1. Wartość naukową planowanych badań (1-5 pkt)
 2. Uzasadnienie planowanych kosztów (1-5 pkt)
 3. Dorobek naukowy wnioskującego (publikacje, doniesienia konferencyjne, artykuły popularno-naukowego, monografie) odpowiedni do roku studiów doktoranckich/czasu zatrudnienia. Dorobek naukowy obejmuje okres odbytych dotychczas studiów III stopnia/zatrudnienia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od liczby publikacji z afiliacją Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ.(1-5 pkt)
 4. Prawdopodobieństwo realizacji planowanego zadania badawczego potwierdzone opinią opiekuna naukowego/kierownika Zakładu, zawartą we wniosku. (1-5 pkt)
 5. Kryteria dodatkowe: (Stosuje się w przypadku, gdy na liście rankingowej na ostatnim miejscu uprawniającym  do otrzymania DS znajduje się więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą punktów) –Decyzja należy do Komisji
 6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, decyzje podejmuje Wydziałowa Komisja ds. przyznawania środków  DS na Wydziale BiNoZ.

Zasady przyznawania środków DS w 2016 r.

ZASADY

przyznawania środków DS na zadania służące rozwojowi młodych naukowców* oraz uczestników studiów doktoranckich** na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału BiNoZ UJ w dniu 22 października 2013 r. zmodyfikowane na posiedzeniu Rady Wydziału BiNoZ UJ w dniu 25 lutego 2014 r.

 1. Kwoty przypadające na młodych pracowników i doktorantów w poszczególnych Instytutach powinny odpowiadać wkładowi tych Instytutów obliczonemu według:
 • liczby obronionych doktoratów i uzyskanych habilitacji (przez osoby do 35 roku życia) w okresie 2 poprzednich lat;
 • liczby doktorantów i pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (do 35 roku życia)

przy użyciu wagi 0,5.

 1. Wnioski mogą być składane zarówno przez osoby indywidualne jak i zespoły osób, bez względu na źródło finansowania ich zatrudnienia.
 2. Środki przyznaje Komisja Wydziałowa w ramach konkursu wydziałowego. Osoby starające się o dotację powinny przygotować wniosek (wzór w załączeniu) w terminie do 18 maja 2016 r.;
 3. Komisja konkursowa składa się z Dyrektorów Instytutów, Dziekana, Prodziekanów i przedstawicieli doktorantów i młodych pracowników (po jednym przedstawicielu);
 4. Przewiduje się zorganizowanie jednego konkursu w ciągu roku;
 5. Kryteriami oceny wniosków są: wartości naukowe, związek tematyki badań z tematem pracy doktorskiej lub habilitacyjnej, prawdopodobieństwo zrealizowania badań;
 6. W przypadku wniosków składanych przez doktorantów preferowane będą wnioski składane przez uczestników I – IV roku studiów doktoranckich.
 7. O wynikach konkursu osoby biorące w nim udział informowane są w formie pisemnej;
 8. Członkowie Komisji po zakończeniu prac sporządzają i podpisują protokół;
 9. Beneficjent DS z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytutu Nauk Geologicznych, realizujący  badania powinien zakończyć wydatkowanie przyznanych środków do 30 listopada 2016r, a sprawozdanie końcowe złożyć do 20 grudnia 2016r.
 10. Beneficjent DS z Instytutu Botaniki, Instytutu Nauk o Środowisku, Instytutu Zoologii realizujący badania powinien zakończyć wydatkowanie przyznanych środków do 15 października roku 2017. Do końca marca 2017 r. należy przedstawić sprawozdanie cząstkowe, a sprawozdanie końcowe do 20 grudnia 2017 r. Sprawozdanie cząstkowe powinno być złożone do Dyrektora właściwego Instytutu.
 11. Sprawozdanie końcowe powinno być złożone w Dziekanacie i przyjęte przez Dziekana po wcześniejszej akceptacji Dyrektora Instytutu i opiekuna naukowego/kierownika zakładu;
 12. Wydatkowanie przyznanych funduszy musi być zgodne z wnioskiem. Każda zmiana wydatkowania środków wymaga akceptacji Dziekana Wydziału BiNoZ UJ po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Dyrektora danego Instytutu.
 13. Wydatkowana winna być pełna przyznana kwota. W przypadku wykazania w sprawozdaniu końcowym wydatkowania niepełnej kwoty, różnicę kwoty przyznanej i wydatkowanej należy zwrócić na konto Wydziału.
 14. W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej od wnioskowanej i wynikającego z tego braku możliwości realizacji badań Wnioskodawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dziekana Wydziału. Zwrócone środki finansowe zostaną przyznane kolejnej osobie z listy wnioskujących lub w przypadku przyznania środków wszystkim osobom z ww. listy – osobie dodatkowo wnioskującej o przyznanie środków.
 15. Niewywiązanie się z obowiązku złożenia sprawozdań w wyznaczonym terminie lub nieprzyjęcie sprawozdania przez Dziekana będzie podstawą do niedopuszczenia wniosku danej osoby do konkursu o przyznanie ww. środków w kolejnej edycji.
 16. Od decyzji odmownej przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.

Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ
dr hab. Małgorzata Kruczek

*młody naukowiec tj. osoba, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagająca rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat;

** doktorant to uczestnik studiów doktoranckich bez względu na wiek.

Kryteria przyznawania środków DS w 2016 r.

Kryteria przyznawania środków DS na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 24.06.2014 r.:

Lista rankingowa opracowana w oparciu o:

 1. Wartość naukową planowanych badań (1-5 pkt)
 2. Uzasadnienie planowanych kosztów (1-5 pkt)
 3. Dorobek naukowy wnioskującego (publikacje, doniesienia konferencyjne, artykuły popularno-naukowego, monografie) odpowiedni do roku studiów doktoranckich/czasu zatrudnienia. Dorobek naukowy obejmuje cały okres odbytych studiów III stopnia/zatrudnienia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ (1-5 pkt)
 4. Prawdopodobieństwo realizacji planowanego zadania badawczego potwierdzone opinią opiekuna naukowego/kierownika Zakładu, zawartą we wniosku.

Powyższe kryteria uzyskały akceptację przedstawicieli młodych naukowców i uczestników studiów III stopnia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron