Procedura antyplagiatowa

REGULAMIN
Dotyczący procedury antyplagiatowej prac dyplomowych
na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ

 

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ od roku akademickiego 2015/16.
 1. Procedura antyplagiatowa jest obowiązkowa dla oceny oryginalności prac dyplomowych napisanych w języku polskim. Pomyślna weryfikacja wskazanych prac w Otwartym Systemie Antyplagiatowym (OSA) jest warunkiem dopuszczenia prac do dalszych czynności w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.
 1. Przedmiotem weryfikacji oryginalności pracy licencjackiej lub magisterskiej jest wersja dokumentu zaakceptowana przez opiekuna pracy dyplomowej i wgrana przez studenta do Archiwum Prac Dyplomowych (APD).
 1. Tekst pracy musi zostać sprawdzony w systemie OSA przez opiekuna pracy dyplomowej w ciągu siedmiu dni roboczych od momentu otrzymania informacji o wgraniu pracy do APD. Efektem końcowym weryfikacji jest wygenerowanie raportu z badania pracy z systemu OSA.
 1. Jeżeli wynik procentowego rozmiaru wspólnej części (PRWC) nie przekracza 45 % i wykryte zapożyczenia są uprawnione i nie noszą znamion plagiatu praca dyplomowa zostaje skierowana przez opiekuna do recenzji. Wygenerowany i podpisany przez opiekuna raport student składa wraz z wydrukowaną z APD pracą dyplomową do sekretariatu danego kierunku. O ostatecznym wyniku kontroli antyplagiatowej decyduje opiekun pracy dyplomowej.
 1. W przypadku wystąpienia w pracy zapożyczeń, stanowiących przypisanie sobie autorstwa części lub całości cudzego utworu, opiekun pracy dyplomowej składa Załącznik 1 wraz z raportem OSA do Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Jeśli Dziekan w porozumieniu z opiekunem uznają zapożyczenia występujące w pracy za niedopuszczalne, procedura obrony zostaje zablokowana. Wobec autora/ki pracy wszczyna się postępowanie dyscyplinarne określone przez art. 214 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).
 1. Autor pracy ma prawo do odwołania się od stwierdzeń zawartych w Załączniku 1 stanowiącym opinię opiekuna pracy dyplomowej. W takim wypadku:
  1. odwołanie wraz z uzasadnieniem musi zostać złożone do Dziekana Wydziału BiNoZ w ciągu siedmiu dni od daty złożenia Załącznika nr 1 w dziekanacie,
  2. odwołanie rozpatruje komisja powołana przez Dziekana Wydziału BiNoZ,
  3. złożenie takiego odwołania wstrzymuje przekazanie do Rektora wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 roku.
Treść dostępna dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - po zalogowaniu! Zaloguj się