Przewód doktorski

AKTY PRAWNE:

Zewnętrzne:

Wewnętrzne:

I. WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 1852) warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

Osoba, zwana dalej kandydatem, zamierzająca wszcząć przewód doktorski, prezentuje swoje osiągnięcia naukowe podczas zebrania naukowego w danym instytucie.

Kandydat, w celu wszczęcia przewodu doktorskiego składa Dziekanowi w terminie co najmniej 10 dni przed ustalonym terminem posiedzenia Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi  następujące dokumenty:

 1. wniosek skierowany do Dziekana Wydziału BiNoZ UJ o wszczęcie przewodu doktorskiego z:
  1. propozycją tematu rozprawy doktorskiej,
  2. propozycją osoby promotora lub promotora i promotora pomocniczego,
  3. w przypadku rozprawy interdyscyplinarnej propozycją osoby drugiego promotora,*
  4. w przypadku przewodu doktorskiego prowadzonego w ramach współpracy międzynarodowej propozycją osoby kopromotora,*
  5. wskazaniem obszaru wiedzy (obszar nauk przyrodniczych), dziedziny nauki (dziedzina nauk biologicznych) i dyscypliny naukowej (biologia), w zakresie której ma być prowadzony przewód doktorski,
  6. koncepcją rozprawy doktorskiej
  7. w przypadku rozprawy interdyscyplinarnej wskazaniem obszaru wiedzy (obszar nauk…), dziedziny nauki (dziedzina nauk…) i dyscyplin naukowych w zakresie których ma być prowadzony przewód doktorski, z określeniem dyscypliny wiodącej (dyscypliną wiodącą powinna być: biologia; dyscypliną wspierającą powinna być dyscyplina, inna niż wiodąca w zakresie której RW nie ma uprawnień do nadawania stopni naukowych),
  8. propozycją dyscypliny dodatkowej, która będzie przedmiotem egzaminu doktorskiego,

oraz

 1. wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych wraz z dokumentacją ich publicznej prezentacji (bibliografią) oraz informacja o działalności popularyzującej naukę,
 2. kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem,
 3. życiorys,
 4. odpis / kserokopia** dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich/ drugiego stopnia lub kopię** dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant"
 5. opinia potwierdzająca wysoką jakość prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydana przez opiekuna naukowego w przypadku osoby będącej beneficjentem programu „Diamentowy Grant", o którym mowa w art.187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, która nie spełnia warunku wszczęcia przewodu doktorskiego określonego w ust. 2
 6. certyfikat** potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego,
 7. wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Instytutu, który zawiera m.in. propozycję składu komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz recenzentów rozprawy doktorskiej.
 8. oświadczenie o ponoszeniu kosztów związanych z przewodem doktorskim*,
 9. zgoda na objęcie funkcji promotora w przewodzie doktorskim wraz z opinią,
 10. zgoda na objęcie funkcji promotora pomocniczego (drugiego promotora, kopromotora) w przewodzie doktorskim*,
 11. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.*
 12. uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego lub / i informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie.

* opcjonalnie

** kopia poświadczona przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia przewodu doktorskiego

UWAGA!!!

Przed posiedzeniem Rady Wydziału BiNoZ UJ należy również złożyć u Kierownika studiów doktoranckich kserokopie dokumentów z punktu: a, b, f, h, m.

II. EGZAMINY DOKTORSKIE

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora po otwarciu przewodu doktorskiego zdaje egzaminy doktorskie w zakresie:

 1. Dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie komisji przeprowadzającej egzamin doktorski znajdują się co najmniej 4 osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej, w tym promotor albo promotor i kopromotor. Do składu komisji można powołać promotora pomocniczego bez prawa głosu.
 2. Dyscypliny dodatkowej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. W składzie komisji przeprowadzającej egzamin doktorski znajdują się co najmniej 3 osoby, z których co najmniej 1 posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej. Do składu komisji można powołać promotora pomocniczego bez prawa głosu.
 3. Nowożytnego języka obcego. W składzie komisji przeprowadzającej egzamin doktorski znajdują się co najmniej 3 osoby, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora. Istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu jeśli kandydat ubiegając się o otwarcie przewodu doktorskiego przedstawi certyfikat wymieniony w wykazie certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora).

Aby móc przystąpić do egzaminów:

 1. Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ powołuje powyższe komisji egzaminacyjne.
 2. Po ustaleniu składu komisji oraz terminu danego egzaminu doktorant musi zgłosić się do dziekanatu celem odbioru protokołu egzaminacyjnego.
 3. Egzaminy są oceniane z zastosowaniem skali ocen obowiązującej na UJ.

III. POWOŁANIE RECENZENTÓW

 • W przewodzie doktorskim powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której doktorantem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód.
 • Recenzentem może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej, niespełniająca tego wymogu (określonych w ust. 6 ustawy), jeżeli rada jednostki przeprowadzająca przewód doktorski uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska.
 • Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

III a. ROZPRAWA DOKTORSKA

 • Rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
 • Rozprawa doktorska musi spełniać warunki określone w art. 13 pkt 2-6 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 1852)

Uwaga !!!

Streszczenie, o którym mowa w art. 13 pkt 6 Ustawy nie powinno przekraczać 5 stron maszynopisu.

ponadto,

 • zgodnie z § 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w przypadku gdy kandydat nie jest jedynym autorem treści wchodzących w skład jego rozprawy doktorskiej przedkłada on oświadczenia wszystkich współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w ich powstanie.
 • Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

Gdy praca jest ukończona kandydat przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz z jej streszczeniem w języku angielskim (jeśli praca napisana jest w języku polskim) lub w języku polskim i angielskim (jeśli praca napisana jest w języku innym niż język polski).

Wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej obowiązującej na Wydziale BiNoZ UJ dostępny pod adresem: (http://www.binoz.uj.edu.pl/stopnie_i_tytuly/doktoraty)

Promotor rozprawy doktorskiej składa w Dziekanacie:

 • oświadczenie, że praca doktorska spełnia wymogi Ustawy (wersja Ustawy, wg. której wszczynany był przewód doktorski) i jest gotowa do przedłożenia recenzentom oraz krótką merytoryczną ocenę pracy wraz z zaakceptowanym streszczeniem rozprawy.
 • Jako załączniki składa się zwykle 2 egzemplarze (tyle ilu jest recenzentów) rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem – w formie papierowej.
 • 1 egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem - w formie elektronicznej (na płycie CD). Pliki powinny być nagrane w formacie PDF – osobno zeskanowane podpisane streszczenie oraz osobno rozprawa doktorska
 • Oświadczenie o zgodności złożonych wersji rozprawy doktorskiej.  

IV. PRZYJĘCIE ROZPRAWY I DOPUSZCZENIA JEJ DO PUBLICZNEJ OBRONY

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie jej do publicznej obrony następuje po jednoczesnym spełnieniu dwóch warunków:

 1. Zdaniu pozytywnym wszystkich egzaminów doktorskich przez kandydata do stopnia,
 2. Złożeniem przez recenzentów recenzji rozprawy doktorskiej.

Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski podejmuje uchwałę o powołaniu co najmniej siedmioosobowej komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony, złożonej:

 1. w Instytucie Botaniki z członków Rady Instytutu Botaniki
 2. w Instytucie Nauk o Środowisku z członków Rady Instytutu Nauk o Środowisku
 3. w Instytucie Zoologii z członków: Komisji ds. Spraw Przewodu Doktorskiego Instytutu Zoologii nr I lub Komisji ds. Spraw Przewodu Doktorskiego Instytutu Zoologii nr II

z zastrzeżeniem, że należą do członków rady posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewna dyscyplina naukowa albo artystyczna, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie podstawowej albo pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej albo z osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej,

 1. recenzentów rozprawy doktorskiej,
 2. promotorów

ponadto, w posiedzeniach komisji doktorskiej może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor pomocniczy zaproszony przez przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski.

Komisja doktorska macierzystego Instytutu ( Botaniki , Nauk o Środowisku, Zoologii I lub II) po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotora albo promotora i kopromotora oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Komisja ta wyznacza również termin obrony, który musi być ogłoszony na co najmniej 10 dni przed jej przeprowadzeniem.

Doktorant przed przyjęciem i dopuszczeniem rozprawy doktorskiej do publicznej obrony składa w sekretariacie macierzystego instytutu :

 • 1 egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem – w formie papierowej (dla Archiwum UJ)
 • 2 egzemplarze rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem - w formie elektronicznej (na płycie CD). Pliki powinny być nagrane w formacie PDF – osobno zeskanowane podpisane streszczenie oraz osobno rozprawa doktorska (po jednym dla Archiwum UJ oraz Biblioteki Nauk Przyrodniczych)
 • Zał. nr 1 i 2 do § 2 zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 r. Formularze do Archiwum 
 • Oświadczenie o zgodności złożonych wersji rozprawy doktorskiej.  

V. OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski albo komisja doktorska zawiadamia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej o terminie i miejscu obrony na co najmniej dziesięć dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia oraz zamieszcza ogłoszenie w tej sprawie w siedzibie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. W zawiadomieniach oraz w ogłoszeniu podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią, oraz informację o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami na stronie internetowej szkoły wyższej albo jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski.

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora, promotora pomocniczego albo promotora i kopromotora.

UWAGA! Podczas obrony musi być udostępniony 1 egzemplarz rozprawy doktorskiej w formie papierowej.  

Podczas publicznej obrony pracy doktorskiej:

 1. promotor przedstawia kandydata i jego osiągnięcia naukowe;
 2. kandydat, przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej, a recenzenci przedstawiają recenzje pracy doktorskiej;
 3. w razie nieobecności któregoś z recenzentów przewodniczący Komisji Doktorskiej zarządza odczytanie recenzji przez jednego z członków Komisji.
 4. kandydat ustosunkowuje się do recenzji
 5. przewodniczący otwiera dyskusję, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu, kandydat udziela odpowiedzi na zadane na pytania.

następnie:

 1. Po zakończeniu obrony rozprawy doktorskiej Komisja Doktorska odbywa posiedzenie niejawne, na którym podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Protokół z posiedzenia Komisja Doktorska przedkłada dziekanowi.
 2. Komisja Doktorska przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora i przedstawia go Radzie Wydziału.
 3. Komisja może wnioskować do Rady Wydziału o wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów zawartych w Uchwale Rady Wydziału BiNoZ UJ z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przyznawania wyróżnienia za rozprawę doktorską.

VI. NADANIE STOPNIA DOKTORA

Po obronie rozprawy doktorskiej Komisja Doktorska przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora, którą przedstawia Radzie Wydziału. Rada Wydziału podejmuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością oddanych głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora.  

VII. DYPLOM DOKTORSKI

 • Osobom, którym nadano stopień doktora wydaje się w jednym egzemplarzu oryginał dyplomu i odpis dyplomu, a na ich pisemny wniosek (złożony w Dziekanacie Wydziału BiNoZ) także jeden egzemplarz odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski*.
 • Dwa razy do roku odbywają się uroczystości wręczenia dyplomów podczas uroczystych promocji doktorskich. Terminy tych uroczystości ustala Rektor UJ.
 • Osoby, które z jakichś przyczyn nie mogą wziąć udziału w promocjach doktorskich mogą wnioskować o wydanie dyplomu poza promocjami. Podanie powinno być skierowane do Rektora UJ za pośrednictwem Dziekana Wydziału BiNoZ.
 • Odpłatność za wydanie dyplomów doktorskich regulują przepisy zewnętrzne.

* Osoby zainteresowane otrzymaniem odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski zobowiązane są po nadaniu stopnia do złożenia podania skierowanego do Dziekana Wydziału z prośbą o wystawienie takiego odpisu i uiszczenie stosowej opłaty.  

VIII. SYNABA

Osoby, którym został nadany stopień doktora zobowiązane są do wypełnienia SYNABY na stronie Nauki Polskiej.

Po wypełnieniu i przesłaniu synaby w systemie, należy ją wydrukować w 1 egzemplarzu, podpisać i złożyć ją niezwłocznie w dziekanacie.

Uwaga !!! Umieszczone wzory wniosków, oświadczeń itp. nie są obowiązujące, a służą jedynie jako forma pomocy przy dopełnianiu formalności.